Wednesday, May 26, 2010

26 மே 2010

இன்றைய தேசிய நிப்ட்டியின் முக்கிய  தடை நிலை


4844--4879--4906--4937--4973


முக்கிய தாங்கு நிலை 


4780--4765--4746--4723--4703

4773 to 4761 இந்த நிலைகளுக்கு கீழ் நழுவாத வரை சரிவுகள் முடிவுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment