Wednesday, April 21, 2010

22 ஏப்ரல் 2010

இன்றைய தேசிய நிப்ட்டியின் முக்கிய  தடை நிலை 5329--5298--5278--5261


 முக்கிய தாங்கு நிலை 5222--5192--5180--5160--5144நாளை காலாண்டு முடிவு  வெளியாக இருக்கும்  ரிலையன்ஸ் பங்கின்

முக்கிய தடைநிலை 1067---1077

முக்கிய தாங்கு நிலை1043--1035

No comments:

Post a Comment